Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací.

Rozumím

1. Obchodní podmínky společnosti EDU Trainings s.r.o.

Tyto obchodní podmínky upravují podmínky nákupu vzdělávacích služeb od společnosti EDU Trainings s.r.o., IČO: 06770321, se sídlem Táborská 619/46, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 288548.

1.1. Definice

 1. Vzdělávací služby společnosti EDU Trainings s.r.o. (dále jen EDU Trainings) znamenají školení, kurzy, workshopy, semináře, webináře, konference, hands on laby, certifikační testy a další vzdělávací aktivity poskytované prostřednictvím EDU Trainings. Vzdělávací služby EDU Trainings mohou mít různý formát (např. otevřená školení, uzavřená školení, virtuální školení, on-demand kurzy, learning subscription).
 2. Obchodní podmínky znamenají tento dokument nazvaný „Obchodní podmínky společnosti EDU Trainings s.r.o.“.
 3. Školicí materiály jsou veškeré písemné, obrazové a zvukové materiály, které jsou součástí vzdělávací služby, a to v jakékoliv formě včetně elektronické.

1.2. Objednávky vzdělávacích služeb

 1. Zákazník může objednat vzdělávací službu formou elektronickou (e-mail, on-line formulář) nebo písemnou (osobně, poštou). EDU Trainings po přijetí objednávky zašle zákazníkovi potvrzení o rezervaci vzdělávací služby.
 2. Smluvní strany tímto souhlasí, že svou obchodní činnost mohou provádět elektronicky, a to včetně vytvoření smlouvy, zadání objednávky a jejího přijetí.
  Smluvní strany dále souhlasí s tím, že nebudou zpochybňovat platnost nebo vynutitelnost takto uzavřených obchodů podle ustanovení jakéhokoli příslušného zákona souvisejícího s povinností stran, že určité smlouvy mají být písemné nebo podepsány stranami. Smluvní strany také souhlasí, že bude přípustné předložit jako důkaz v soudním, arbitrážním, smírčím nebo administrativním řízení elektronické dokumenty v tištěné podobě ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako je tomu u jiných obchodních záznamů vzniklých a uchovávaných v papírové podobě.
 3. K převzetí vzdělávacích služeb EDU Trainings dojde k datu uskutečnění těchto služeb společností EDU Trainings.

 

1.3. Zrušení, přesunutí vzdělávacích služeb

1.3.1 Zrušení společností EDU Trainings

 1. Není-li společností EDU Tranings uvedeno jinak nebo není-li písemně dohodnuto něco jiného, začínají všechny vzdělávací služby v den uvedený společností EDU Trainings v potvrzení o registraci nebo v pozvánce na vzdělávací službu. EDU Trainings si vyhrazuje právo změny 5 pracovních dnů před datem zahájení vzdělávací služby. V případě změny nebo zrušení vzdělávací služby bude o této skutečnosti zákazník informován.
 2. Společnost EDU Trainings vyvine veškeré přiměřené úsilí oznámit zákazníkovi zrušení vzdělávací služby. Nelze-li vzdělávací službu přeplánovat na jiný termín, zákazník může mít nárok na náhradu veškerých předem zaplacených poplatků za zrušené vzdělávací služby EDU Trainings, jinak však nemá nárok na žádnou kompenzaci vynaložených nákladů, ztrát nebo škod vzniklých v důsledku tohoto zrušení.
 3. Společnost EDU Trainings si vyhrazuje právo přesunout datum konání vzdělávací služby z důvodu vyšší moci, onemocnění lektora, živelné katastrofy, a dalších skutečností, které nemůže ovlivnit. Přihlášení účastníci budou kontaktováni a informováni o změně termínu.
 4. Pracovní dny EDU Trainings jsou pondělí až pátek s výjimkou místních dnů pracovního klidu.

1.3.2 Zrušení zákazníkem

 1. Při zrušení vzdělávací služby nebo při přeplánování účasti na vzdělávací službě přijatém společností EDU Trainings méně než 5 pracovních dní před datem zahájení, bude zákazníkovi účtován storno poplatek v plné výši ceny vzdělávací služby. Zákazník má právo nahradit přihlášeného účastníka jinou osobou, pak nebude účtován žádný storno poplatek.
 2. Při zrušení nebo přeplánování termínu certifikačního testu přijatém EDU Trainings méně než 2 pracovní dny před datem zahájení bude zákazníkovi účtován storno poplatek v rozsahu daném certifikační autoritou, která test poskytuje. U testů Microsoft je stanoveno, že přesun testu musí být 7 pracovních dnů před termínem realizace testu.
 3. Pracovní dny EDU Trainings jsou pondělí až pátek s výjimkou místních dnů pracovního klidu.

1.4. Platby

 1. Společnost EDU Trainings si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny vzdělávacích služeb. V případě takové změny budou potvrzené registrace a objednávky vystavené do 30 dní od změny ceny fakturovány v původní výši.
 2. Ceny nezahrnují daně z přidané hodnoty, prodeje, používání, poskytnutí služby a podobné daně a/nebo celní poplatky. Tyto daně a poplatky – pokud jim vzdělávací služby EDU Trainings podléhají – budou připočteny k částce fakturované společností EDU Trainings.
 3. Veškeré platby za vzdělávací služby EDU Trainings musí být provedeny do 30 kalendářních dnů od data vystavení faktury. Tyto platební podmínky podléhají schválení společností EDU Trainings. Společnost EDU Trainings může v případech, kdy to bude dle společnosti EDU Trainings opodstatněné vzhledem k finanční situaci zákazníka, jeho platební morálce nebo povaze vztahu zákazníka se společností EDU Trainings, platební podmínky změnit.
 4. EDU Trainings si vyhrazuje právo vystavit zálohovou fakturu.

1.5. Duševní vlastnictví

 1. Veškeré školicí materiály, poskytnuté pro používání během vzdělávací služby, jsou díla společnosti EDU Trainings nebo díla poskytovatele původního obsahu chráněná autorskými právy. Není-li stanoveno jinak, jsou školicí materiály poskytovány výhradně pro použití osobou využívající vzdělávací službu, nesmí je používat žádná jiná osoba a nesmí být reprodukovány, distribuovány nebo modifikovány bez písemného souhlasu společnosti EDU Trainings.

1.6. Nápravná opatření a závazky

 1. Celková odpovědnost společnosti EDU Trainings vůči zákazníkovi bude z jakéhokoli důvodu reklamace, žaloby a vůči všem pohledávkám dle těchto podmínek omezena na částku zaplacenou zákazníkem za vzdělávací služby EDU Trainings, které způsobily danou reklamaci, žalobu nebo pohledávku. Toto omezení platí pro všechny reklamace, žaloby a pohledávky včetně – aniž by si následující výčet dělal nárok na úplnost – porušení smlouvy, porušení záruky, nedbalosti, objektivní odpovědnosti nebo jiných deliktů. Společnost EDU Trainings nebude v žádném případě odpovědná za jakékoli následné, speciální, nepřímé, náhodné nebo sankční škody, zejména za ztrátu dat, ztrátu zisků či ztrátu úspor nebo příjmů, i když byla na možnost takových škod upozorněna.
 2. V žádném případě nemůže být na společnost EDU Trainings podána žaloba více než jeden rok po vzniku důvodu této žaloby.
 3. NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ V TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH JSOU JEDINÁ A VÝHRADNÍ NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ ZÁKAZNÍKA.

1.7. Všeobecné podmínky

 1. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že může dojít k dočasnému přerušení online vzdělávacích služeb. Společnost EDU Trainings vyvine přiměřené úsilí takovým přerušením zabránit nebo je minimalizovat.
 2. Společnost EDU Trainings může v jednotlivých případech, když to bude považovat za riziko pro bezpečnost nebo ochranu ostatních účastníků vzdělávacích služeb nebo prostor, kde se vzdělávací služba poskytuje, odmítnout přijetí účastníka. Společnost EDU Trainings může kromě toho požadovat, aby každá osoba, která poruší její pravidla, opustila prostory společnosti EDU Trainings nebo jiné prostory, kde se vzdělávací služba poskytuje. Poplatky zaplacené za účastníka vzdělávací služby, jemuž není za těchto okolností účast umožněna, propadají a zákazník nemá nárok na žádnou náhradu.
 3. Společnost EDU Trainings neodpovídá za opožděné plnění nebo nesplnění kvůli příčinám, které nemůže odpovídajícím způsobem ovlivnit.
 4. S výjimkou práv společnosti EDU Trainings vztahujících se k využívání subdodavatelů nemůže žádná ze stran postoupit svá práva nebo povinnosti uvedené v těchto obchodních podmínkách třetí straně bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Společnost EDU Trainings však může kdykoli po předchozím písemném oznámení převést jakákoli práva a povinnosti uvedené v těchto obchodních podmínkách na přidružený subjekt. Tyto obchodní podmínky jsou závazné a ve prospěch stran a jejich příslušných nástupců a povolených subjektů, na něž byla práva a povinnosti převedeny.
 5. Zákazník bere na vědomí, že schopnost společnosti EDU Trainings dodat vzdělávací služby EDU Trainings závisí na plné a včasné spolupráci zákazníka s EDU Trainings a také na přesnosti a úplnosti všech informací a dat, které zákazník společnosti EDU Trainings poskytne.
 6. Spory, vzniklé v souvislosti s těmito obchodními podmínkami, budou řešeny podle legislativy země a místa, kde společnost EDU Trainings přijala objednávku.
 7. Bude-li zjištěno, že nějaká podmínka nebo ustanovení těchto obchodních podmínek jsou protiprávní nebo nevynutitelné, platnost nebo vynutitelnost zbývajících smluvních podmínek nebo ustanovení se nemění a zůstávají plně platné.
 8. Neuplatní-li některá ze stran některé ze svých práv vyplývajících z těchto obchodních podmínek, neznamená to a ani to nebude považováno za vzdání se nebo pozbytí těchto práv.
 9. Tyto obchodní podmínky, jakékoli příslušné potvrzení objednávky společností EDU Trainings, tvoří celou dohodu mezi společností EDU Trainings a zákazníkem a nahrazují veškerou předchozí komunikaci, vyjádření nebo dohody stran, ať již ústní nebo písemné, týkající se transakcí dle těchto obchodních podmínek. Žádné další nebo jiné obchodní podmínky zákazníka neplatí. Koupě ze strany zákazníka znamená, že zákazník přijal tyto obchodní podmínky, které nelze změnit jinak, než dodatkem podepsaným zplnomocněnými zástupci obou stran.